Regulamin Ośrodka

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do Ośrodka Wypoczynkowego w Zarzeczu. Mamy nadzieję, że z pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w naszym Ośrodku.

I. Postanowienia ogólne

 1. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP, przeciwpożarowych, regulaminu placu zabaw oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników ośrodka
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

II. Zasady wynajmu

 1. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 2. W przypadku chęci przedłużenia doby noclegowej w dniu wyjazdu (dotyczy sytuacji kiedy kolejna doba noclegowa nie jest zarezerwowana przez nowych Gości) Goście wnoszą dodatkową opłatę równą połowie ceny doby noclegowej, która upoważnia do pobytu w dniu wyjazdu do godz. 16:00. Powyżej godziny 16:00 rozpoczyna się kolejna doba płatna 100%.
 3. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 4. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. Prosimy o dotrzymanie tego obowiązku.
 5. Opłata klimatyczna nie jest wliczona w cenę wynajmu domku.
 6. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego ośrodka. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
 7. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności personelu ośrodka. W razie stwierdzenia pozostawienia rażącego nieporządku i nieczystości zostanie nałożona dodatkowa opłata w wysokości 200 złotych – związana z pokryciem kosztów usunięcia zabrudzeń, przykrych zapachów, itp.
 8. Ilość osób zakwaterowanych w domkach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.

III. Zasady korzystania z obiektu

 1. W domkach obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu. Naruszenie zakazu będzie skutkowało nałożeniem dodatkowej opłaty w wysokości 200 złotych – związanej z pokryciem kosztów usunięcia zabrudzeń, przykrych zapachów i zniszczeń spowodowanych paleniem tytoniu. Zakaz palenia podyktowany jest również środkami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka. Usterki będą na bieżąco usuwane przez konserwatora.
 3. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 4. W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 7.00.
 5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających, a także powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niezabezpieczenia powierzonego mu mienia.
 6. Zabrania się wynoszenia mebli i wyposażenia domków poza jego obręb.
 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania dodatkowych urządzeń grzewczych, butli gazowych, środków pirotechnicznych, petard oraz rozpalania ogniska poza miejscem do tego wyznaczonym.
 8. Zabrania się samodzielnej zmiany ustawień urządzeń grzewczych i chłodzących. Dozwolone jest jedynie podwyższanie i obniżanie temperatury oraz włączanie i wyłączanie urządzeń grzewczych oraz chłodzących. Goście będą obciążani kosztami za wszelkie uszkodzenia lub rozprogramowanie urządzeń grzewczych i chłodzących, które powstały w wyniku nieprawidłowej obsługi lub niezachowania należytej ostrożności przez Gości Ośrodka.
 9. Na terenie ośrodka zwierzęta mogą przebywać wyłącznie po uzyskaniu akceptacji przez obsługę ośrodka. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność za przetrzymywane zwierzęta.
 10. Goście mogą użytkować bezpłatne rowery, przyczepki i hulajnogi wyłącznie po sprawdzeniu ich stanu technicznego, gdyż każdy Gość może korzystać ze sprzętu wyłącznie na własną odpowiedzialność. W przypadku braku pełnej sprawności sprzętu obowiązuje zakaz z jego korzystania. Za wystąpienie jakichkolwiek szkód Właściciele i Obsługa Ośrodka Wypoczynkowego „IGOR” nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Każdy Gość korzystający z bezpłatnego sprzętu jeżdżącego akceptuje postanowienia niniejszego punktu regulaminu Ośrodka.
 11. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest pod opieką osób dorosłych.
 12. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać wyłącznie w kontenerach na śmieci znajdujących się na terenie obiektu.
 13. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, zamykany jedynie w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 14. Do każdego domku przydzielone są dwa miejsca postojowe.
 15. Obowiązuje całkowity zakaz parkowania na drodze dojazdowej do ośrodka.
 16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odsyłane na jego koszt i ryzyko na wskazany adres.
 17. Opłata za zgubiony klucz do domku wynosi 50zł.
 18. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych , kosztowności lub innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną.
 19. W obiekcie zabronione jest:
  • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody właścicieli,
  • zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, właściciele mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę,
  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
 20. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.
 21. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania REGULAMINU PLACU ZABAW.
 2. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
  • na stronie internetowej domki-zarzecze.pl,
  • w drodze indywidualnego zapoznania i zaakceptowania przez klienta przy czynnościach meldunkowych.
 3. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli ośrodka i obowiązuje na czas nieokreślony od dnia 01 października 2013r.

Kliknij poniżej, aby czytać informacje RODO w formie PDF:

Informacje RODO

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress