Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz polityka prywatności RODO

 

 

 

 

 

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym Obiekcie. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego wypoczynku.

 1. Drogą elektroniczną świadczymy usługi polegające na dokonaniu rezerwacji noclegów w Ośrodku Wypoczynkowym „IGOR” drogą online oraz dokonanie płatności online za rezerwację pobytu.
 2. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
 3. Wpłaty zadatku należy dokonać poprzez system płatności online w ciągu 1 godziny od momentu rezerwacji lub przelewem w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Obiektu, przyjmującym rezerwację. Wpływ zadatku potwierdzimy e-mailem lub sms-em.
 4. Dane do przelewu:
  Ośrodek Wypoczynkowy „IGOR”
  Kwiatowa 31, 34-326 Zarzecze
  Nazwa banku: Credit Agricole Bank Polska SA
  numer konta: 16 1940 1076 3203 4747 0000 0000
 5. Dane rejestrowe działalności:

Centrum Ekspertyz Grafologicznych Anita Iwanek ul. Kwiatowa 31, 34-326 Zarzecze ul. Kwiatowa 31, NIP: 625-233-94-68, REGON: 242619077

 1. Pozostała część opłaty pobierana jest w dniu przyjazdu przy dokonaniu zameldowania.
 2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku za pobyt na konto podane wyżej.
 3. Wpłata zadatku równa się z akceptacją warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji. Treść regulaminu dotycząca zasad obowiązujących w obiekcie dostępna jest pod adresem https://domki-zarzecze.pl/regulamin/
 4. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 5. Potwierdzona Rezerwacja, a następnie niewykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją nie uprawnia Gościa do zwrotu zadatku.
 6. W przypadku rezygnacji z rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Niestawienie się Gościa w obiekcie do godz. 20.00 jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił obsługi obiektu o planowanym późniejszym przyjeździe.
 8. Reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną można przekazywać poprzez pocztę e-mail: igor.zarzecze@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Wypoczynkowy „IGOR” ul. Kwiatowa 31, 34-326 Zarzecze. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej skutecznego dostarczenia.
 9. W celu skorzystania z usług drogą elektroniczną wymagane jest użycie osprzętu komputerowego wraz z przeglądarką internetową umożliwiających obsługę witryny domki-zarzecze.pl oraz płatności online.
 10. Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

Obowiązek informacyjny (RODO)

Polityka ochrony danych osobowych w Ośrodku Wypoczynkowym „IGOR”, ul. Kwiatowa 24 i 31, 34-326 Zarzecze zwanym dalej Obiektem

Kto jest administratorem Państwa danych?

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Centrum Ekspertyz Grafologicznych z siedzibą 34-326 Zarzecze ul. Kwiatowa 31; NIP: 625 233 94 68, REGON: 242619077, właściciel Obiektu.
 2. Wszelkie zapytania, uwagi i zastrzeżenia dotyczące naszej Polityki ochrony danych osobowych prosimy kierować na ow.igor.zarzecze@gmail.com lub: Ośrodek Wypoczynkowy „IGOR”, ul. Kwiatowa 24, 34-326 Zarzecze.

O jakich danych mówimy? Jak je pozyskujemy?

 1. Przetwarzamy tylko dane osobowe, które dobrowolnie nam Państwo przekazują.
 2. Państwa dane osobowe otrzymujemy w związku z procesem rezerwacji / zawarcia umowy / zgłoszenia na realizację usługi w Obiekcie lub w wyniku pozostawienia tych danych przez Państwa za pomocą̨ formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, portalach internetowych, z którymi współpracujemy lub za pomocą̨ innych kanałów komunikacji bezpośredniej.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane i na jakiej podstawie?

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez nas zawartej z Państwem umowy / obsługi Państwa rezerwacji / obsługi składanych przez Państwa zapytań.
 2. Przepisy prawa wymagają̨ od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 3. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Obiektu, którym jest:
 • zapewnienie dostarczenia, bezpieczeństwa i rozliczenia usług / rezerwacji / transakcji dotyczących usług, które Państwu świadczymy, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Obiektu;
 • obsługą Państwa zapytań́ przekazywanych do Obiektu, gdy nie są̨ one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • prowadzenia badań i analiz statystycznych strony internetowej Obiektu między innymi pod kątem jej funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań́ i potrzeb odwiedzających;
 • prowadzenie badań i analiz portali internetowych pośredniczących w zawarciu z Obiektem umowy / zgłoszenia na zarezerwowaną przez Państwa usługę̨, między innymi pod kątem jej funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań́ i potrzeb odwiedzających;
 • windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • przetwarzanie Państwa danych w ramach marketingu bezpośredniego produktów i usług Obiektu, w tym do wysyłki informacji handlowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
 1. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

O jakie dane możemy Państwa prosić?

Zależnie od tego, w jakim celu i w jaki sposób pozyskujemy dane, możemy Państwa prosić o takie dane jak:

 1. Imię, nazwisko
 2. Adres zamieszkania
 3. Nr Dowodu osobistego / Paszportu
 4. Nr rejestracyjny samochodu
 5. Nr telefonu, adres e-mail
 6. Nazwa firmy, adres, NIP
 7. Nr karty płatniczej, nr rachunku bankowego

Czy muszą Państwo podać́ nam swoje dane?

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług, które mamy dla Państwa świadczyć, czyli obsługi Państwa rezerwacji lub realizacji innych usług, których dotyczy umowa.
 2. Dobrowolna jest także zgoda na otrzymywanie informacji o specjalnych ofertach, promocjach, zniżkach i innych akcjach marketingowych. Jest ona nam potrzebna, abyśmy mogli kierować do Państwa nasz newsletter. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na otrzymywanie tych materiałów, po prostu nie będziemy ich do Państwa przesyłać. W dowolnym momencie możecie zmienić udzielone zgody.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 1. Przede wszystkim, przechowujemy dane do momentu, aż zakończymy realizację Państwa rezerwacji lub innej usługi, którą dla Państwa wykonujemy oraz minie czas związany z ewentualnym dochodzeniem roszczeń w związku z tymi usługami.
 2. Dodatkowo, dane mogą̨ być́ przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy / zakończenia pobytu.
 3. W celu rozliczalności będziemy przechowywać́ dane przez okres, w którym Obiekt zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań́ prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jakie mają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Mogą Państwo:

 • mieć dostęp do treści Państwa danych i ich sprostowania,
 • w uzasadnionych przypadkach poprosić nas o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec konkretnych sposobów wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych,
 • w uzasadnionych i odpowiednio udokumentowanych przypadkach poprosić nas o przesłanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim.

Kto ma dostęp do Państwa danych? Komu na pewno ich nie udostępnimy?

 1. Państwa dane osobowe udostępniamy tylko tym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć́ do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować́ wysoką jakość́ obsługi, zarówno w zakresie reazlizacji Państwa rezerwacji / umowy / zgłoszenia lub obsługi zapytania.
 2. Jeśli udostępnione nam przez Państwa dane są przetwarzane przez podmiot zewnętrzny, to tylko na nasze zlecenie i na podstawie umowy zawartej z tym podmiotem. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszystkie podmioty, które przetwarzają̨ Państwa dane osobowe zapewniają̨ ich bezpieczeństwo i wypełniają̨ wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Oprócz naszych upoważnionych pracowników, dostęp do danych mogą mieć między innymi organizatorzy imprez znajdujących się̨ w naszej ofercie oraz zleceniobiorcy świadczący dla nas usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT oraz prawne.
 4. Jeśli będzie to konieczne, możemy przekazać́ Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe będą̨ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko w przypadku konieczności takiego przekazania danych dla celów realizacji zawartej przez Państwa umowy / zgłoszenia.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

 1. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),  jednakże nie będzie to wywoływać́ wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać́ na Państwa sytuację.
 2. Profilowanie danych osobowych przez Obiekt polega na przetwarzaniu Państwa danych (również̇ w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań́.

Czy wykorzystujemy cookies i wtyczki do innych portali?

Cookies

 1. Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, Obiekt gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze stron internetowych w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Proces obejmuje użycie cookies. Przez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki, użytkownicy mogą w dowolnym czasie zablokować cookies albo wskazać, że cookies mogą być ustawione jedynie wtedy, gdy zostaną wyraźnie zaakceptowane przez użytkownika.
 2. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwa odwiedzają, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.
 3. W celu przeprowadzenia wspomnianej analizy, przechwytywane są zagregowane i anonimowe dane statystyczne. W trakcie gromadzenia oraz przetwarzania danych przeglądany może być również skrócony adres IP odwiedzającego stronę.
 4. Dane są analizowane w szczególności w poniższych celach:
 • obliczanie ilości odwiedzających stronę,
 • śledzenie tych obszarów strony, jakie są szczególnie atrakcyjne dla danego odwiedzającego stronę,
 • analizowanie skąd pochodzą odwiedzający stronę w celu zoptymalizowania świadczonych usług,
 • adaptowanie oferty do poszczególnych grup docelowych.

Wtyczki do innych portali

 1. Na naszej stronie internetowej używane są „wtyczki“ serwisów społecznościach i portali innych usługodawców.
 2. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google lub TripAdvisor.
 3. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani.
 4. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.
 5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress